Treball Final de Grau

El Treball Final de Grau (TFG) és la darrera assignatura (de 18 crèdits) del Grau de Belles Arts. La Secció de Gravat ofereix la Línia d'Art Imprés i Edició als alumnes que matriculen el TFG dins el nostre àmbit.

Sota el nom dʼArt imprès i edició s'ofereix la posssibilitat de desenvolupar els projectes dels estudiants des dʼuna perspectiva interdisciplinar. Les disciplines de lʼàmbit de Gravat abracen tots els processos gràfics del gravat, la litografia, la serigrafia i la impressió digital. Lʼalumne haurà dʼaprofundir en aquestes tècniques, en els seus processos, en la metodologia i en els conceptes de la gràfica dins dʼun context contemporani.

Una part molt important del treball és la defensa oral davant del tribunal, en què l'alumne ha de mostrar, en format expositiu, el seu projecte. Els alumnes de gravat gaudeixen de la Sala d'Exposicions de la Facultat per aquesta defensa.


Un dels projectes de TFG exposats per a la defensa oral.